Jakt- och Viltvårdsuppdraget

Vad vårt uppdrag innebär för samhällsnyttan

Svenska Jägareförbundet är en ideell organisation som bildades 1830 för att värna våra viltstammar. Jakten hade varit fri och många stammar var under en rimlig nivå för bevarandestatus. Sveriges riksdag gav förbundet det som då kallades för Allmänna Uppdraget 1938 när en ny jaktlag antogs. Statligt jaktkort infördes 1939.

Naturvårdsverket administrerar Viltvårdsfonden som består av alla jägares lösta jaktkort. Kammarkollegiet och regeringen förvaltar fonden och delar ut pengar till organisationer och myndigheter som arbetar med jakt, vilt och naturvård. Svenska Jägareförbundet är en av alla organisationer som får medel ur denna fond för att utföra sitt Allmänna Uppdrag.

Jakt- och Viltvårdsuppdraget i mycket kort sammanfattning:

Jägareförbundet sammanställer resultat av forskning, viltinventeringar och avskjutningsstatistik.

Jägareförbundet informerar och bistår med kunskap och råd om de vilda djuren, viltförvaltning och praktisk jakt till myndigheter, organisationer, markägare och jägare.

Jägareförbundet tillhandahåller kompetenta jägare som är polis och övriga myndigheter behjälpliga med eftersök av trafikskadat vilt.

Jägareförbundet har det övergripande ansvaret för yrkesutbildning inom viltvård och jakt, samt verkar för att jägarna bibehåller och utvecklar god kunskap inom områdena viltvård och jakt.

Betydelsen av vad vi gör
Fler människor än någonsin tidigare växer upp i tätort, utan den naturliga kopplingen till skogs- och jordbruk, ekologi och jakt. Vi jägare blir allt viktigare för våra vilda djur och fåglar. Och för att sprida kunskap om det vilda.
Senast uppdaterad den 15 mars 2023